Mittwoch, Juli 06, 2011

پادشاه ستودنی ما

اين مناظره‌واره، اگرچه ده‌سال پيش انجام گرفته، امروزه نيز می‌تواند در شناخت راستين مدّعيان «روشن‌انديشی» راه‌گشا باشد.
پارگکی از نوشته‌های علی سينا را در اين چندسال گذشته، اين‌جا و آن‌جا خوانده بودم، و ايشان را آدم منطقی و روشنی تصوّر می‌کردم؛ امّا با خواندن اين مناظره‌واره، دچار حيرت شدم...

به فرموده‌ی شاعر:
با اين علما، هنوز مردم
از رونق مُلک نااميدند!ا

کسی که انسان بزرگی را به گفت‌و‌گو دعوت می‌کند، امّا از نخست بر اين بوده تا به وی اهانت کند، از روشنی هيچ بويی نبرده؛ ولو که شب و روز بر عليه تاريکی بنويسد...
نمی‌دانم در اين سال‌ها ممکن است ايشان به فهم رسيده باشد، يا نه؟

و درودی بگويم به شاه‌زاده رضا پهلوی؛ و شگفتی خود را اظهار کنم که چگونه در برابر اهانت‌های علی سينا، در اوج ادب و متانت رفتار کرده‌اند.

$
متنِ مناظره‌واره:
http://www.zandiq.com/articles/0000000336.shtml

Keine Kommentare:

Kommentar posten