Freitag, April 28, 2023

طلايه

طلايه

 

خوش‌ام آمد که شيخ عبّاسعلی را

جوانمردی به کينِ يک وطن کُ ش ت

ز کونِ خير و حق دين‌ريدگان را

ببايد شرّ و ناحق، تن‌به‌تن کُ ش ت!

 

اگرچه همه به‌روشنی می‌دانيم که برایِ اين جوانمرد و خانواده‌اش، روزهایِ سخت و دردناکی در پيش است، با آرزویِ تابياری برایِ ايشان، از ژرفایِ جان به او درود می‌فرستيم.

 

اين واقعه، طلايه‌یِ آن پاک‌سازیِ گسترده‌ای است که رؤيایِ همگانِ ماست.

حذف و محوِ کاملِ ريدگانِ اهريمن (ص) از نخستين بايستگی‌هایِ ايرانِ امروز و فرداست.

 

...

رحم در ما مرده‌ست.

رَحِمِ زن‌هاتان را هم خواهيم شکافت!

...

 


رحم!؟

رحم!؟

 

رحم در ما مرده‌ست!

رَحِمِ زن‌هاتان را هم

خواهيم شکافت!!

 

به‌همين زودی!

در همين نزديکی!

 

آسياب است که با خونِ شما می‌گردد...

خود چُنين خواسته‌ايد!

 

رحم در ما مرده‌ست...

 

م. سهرابی

3 نوامبر 2022

Mittwoch, März 08, 2023

بمير!

بمير!

 

حسينِ رونقیِّ گُه،

دو پایِ او شکسته‌اند...

چگونه راه می‌رود؟

- به پایِ سوّمين!

که خرزه‌یِ خری‌ست

تا کمر، به مقعدش!

 

تو رذل را

زمان گذشته، رونقی.

که نيست رونقی دگر به ياوه‌هایِ بی‌سروبُن‌ات؛ دروغ‌هایِ شاخدار!

مُحيل‌غربيانِ بی‌شرف که شوهرانِ مادرِ تو می‌شدند

دگر غلاف کرده‌اند، تيغ‌هایِ زنگ‌خوردِ حيله‌هایِ رنگ‌رفته را!

که ما دگر نمی‌شويم رنگ!

که ما دگر فريبِ هيچ جاکشی نمی‌خوريم.

 

بمير

پيش ازآن‌که زيرِ فحش‌هایِ خوارمادری که می‌خوری،

سقط شوی!

 

فقط

بمير!

 

:::

‏سه شنبه‏، 07‏ مارس‏ 2023