Donnerstag, November 28, 2019

نه‌نه‌نه‌نه به خشونت!! (پونز!)


نه‌نه‌نه‌نه به خشونت!!
خوانديم که سيدحاج‌گنج‌الله، المشتهر به "اکبرپونز" جايی «اندر مذمّتِ خشونت» گاله‌گشا شده. بی‌معنی اين دوبيتوک به‌قالبِ جفتوک، از ما به‌درافتاد:
 
نطفه‌ام بوده خشن، کاين‌سان دغل
حکمت‌اللَّه را همی‌دارم مچل
می‌کند ارشادم اکبر، من ببو
می‌کنم پونز به اين و آن فرو!

::::
بامدادِ دوشنبه، 4 آذر 1398؛ 25 نوامبر 2019
م. سهرابی


Keine Kommentare:

Kommentar posten